Vergelijk aanbiedingen

Favorieten

Artikel 1 OPDRACHT

De opdrachtgever, of rekeninghouder van deze betaling, geeft hierbij aan VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling (Handelsnaam: Makelaar van Eigen Huis) de opdracht, welke hierbij wordt aanvaard, het tot stand komen van een overeenkomst betreffende de verkoop van onroerend goed.

Artikel 2 VRAAGPRIJS

2.1       Partijen komen overeen dat de advies verkoopprijs zal worden geadviseerd tijdens de waardebepaling. Verkoper bepaalt de vraagprijs, zolang dit bedrag gelijk is t.o.v. marktprijzen.

Artikel 3 UITVOERING WERKZAAMHEDEN

3.1       VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling verbindt zich jegens de opdrachtgever de in artikel 1 bedoelde diensten naar beste weten, kunnen en met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever uit te voeren. Nadrukkelijk in dezen is VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling bemiddelaar voor verkoper.
3.2       VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling zal de promotie en het publiceren van de te verkopen woning op online media volledig op zich nemen. VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling verzorgt tevens de promotie zoals wederzijds overeengekomen in de artikel 4.
3.3       VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling zal onderhandelen namens opdrachtgever(s) en adviseren aangaande de verkoop, de koopakte en het verkoopproces begeleiden.
3.4       VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling zal de opdrachtgever voorzien van een verkoopbord in de tuin of een verkoopbord te bevestigen aan een raam dan wel gevel.
3.5       De opdrachtgever verbindt zich jegens VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling om de woning exclusief via VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling te verkopen en zal gedurende de looptijd van de opdracht dus de woning niet ook bij een andere makelaar voor de verkoop aanbieden.
3.6       Opdrachtgever erkent dat VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling niet juridisch aansprakelijk gehouden kan worden voor eventuele verborgen gebreken aan de woning.

Artikel 4 COURTAGE, KOSTEN EN BETALING

4.1       De door de opdrachtgever aan VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling te betalen courtage is terug te vinden op de website.
4.2       Opdrachtgever is te allen tijde de afgesproken courtage verschuldigd wanneer de contactgegevens van een geïnteresseerde(n) die VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling heeft aangeleverd binnen 24 maanden vanaf het moment van aanleveren koper van de in artikel 1 genoemde woning eigenaar wordt.
4.3       Opdrachtgever kan de verkoopopdracht intrekken mits artikel 4.2 niet van toepassing is. Indien de opdracht wordt ingetrokken wordt een bedrag van 250,- exclusief de BTW in rekening gebracht aan opdrachtnemer zoals beschreven in artikel 1. Indien er foto’s en/of plattegronden zijn gemaakt brengen wij €450,- ex BTW in rekening.
4.4       Indien een koop c.q. verkoop tot stand komt voordat de opdracht beëindigd is en buiten VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling om, is er conform artikel 3.5 altijd courtage verschuldigd.
4.5       Partijen zijn akkoord dat de te betalen courtage door opdrachtgever aan Van Dort Makelaardij & Woningbemiddeling (opdrachtnemer) zal worden overgemaakt door de notaris op het rekeningnummer van de opdrachtnemer tijdens de passage. De factuur zal worden en opgesteld zodra het voorlopig koopcontract door de kopende alsmede de verkopende partij is getekend. Tenzij via I-deal of overboeking is betaald; dan is artikel 4.5 niet van toepassing.

Artikel 5 AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING

5.1       De einddatum van deze overkomst is 12 maanden na de begindatum of zodra de woning aangeboden door opdrachtgever is verkocht aan een koper en is gepasseerd bij een notaris.
5.2       Beide partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds door middel van schriftelijke bevestiging of per mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken. Opdrachtgever blijft opdrachtnemer verschuldigd het bedrag conform artikel 4.3 van deze overeenkomst.

Artikel 6 INFORMATIE WONING

Verkoper levert verkoop gerelateerde informatie aan VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling, bestaande uit:
•          Akte van eigendom
•          Lijst van zaken
•          Vragenlijst woning
•          Personaliaformulier

Artikel 7 LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

7.1       Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
7.2       Op deze overeenkomst zijn de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing.

Artikel 8  IDENTITEIT OPDRACHTGEVER

8.1       Opdrachtgever zal tezamen met deze opdracht tot dienstverlening een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs overhandigen aan VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling tezamen met bijgesloten personaliaformulier. Deze gegevens worden achteraf opgevraagd.

9.1       Artikel 9 AKKOORD

Opdrachtgever verklaart deze verklaring te hebben gelezen, te begrijpen en het te accepteren. Door middel van de acceptatieverklaring ter akkoord aan te vinken aanvaard opdrachtgever VanDort Makelaardij & Woningbemiddeling als opdrachtnemer en komt de aflever- en afneemverplichting tot stand.